HOTĂRÂREA NR. 118
din  17  ianuarie  2005
privind: Înființarea Serviciului Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanelor Galați
Inițiator: Președintele Consiliului Județului Galați, Eugen Durbacă
Numărul de înregistrare și data depunerii proiectului:
6037 / 04.01.2005


Consiliul Județului Galați;
Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;
Având în vedere raportul de specialitate comun al direcțiilor din aparatul propriu al Consiliului Județului Galați;
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Județului Galați;
Având în vedere avizul Inspectoratului Național pentru Evidența Persoanelor nr. 82.264 din data 17.12.2004;
Având în vedere dispozițiile art. 6 și 9 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 84/2001 privind Înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice de evidență a persoanelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 544 din 1 septembrie 2001, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 104 (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 204 din 23 aprilie 2001, cu modificările și completările ulterioare;
În baza art. 109 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare.H O T Ă R Ă Ş T E :


Art. 1. - Se înființează în subordinea Consiliului Județului Galați, Serviciul Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanelor Galați, instituție publică de interes județean, cu personalitate juridică, având sediul în Municipiul Galați, strada Domnească nr. 102.

Art. 2. - Se aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al Serviciului Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanelor Galați.

Art. 3. - În termen de 15 zile de la data adoptării prezentei hotărâri, secretarul general al județului va asigura publicarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Serviciului Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanelor Galați în Monitorul Oficial al județului Galați, precum și pe site-ul Consiliului Județului Galați.
PREȘEDINTE,
Eugen Durbacă
SECRETAR GENERAL,
Togan Dragu
Copyright @ Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Galați